ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.      Ondernemer: JongHagen Dekzeilreiniging handelsnaam van Miracle House

3.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.      Dag: kalenderdag;

8.      Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

JongHagen Dekzeilreiniging is onderdeel van : Miracle House Rading 158 1231 KE Loosdrecht Nederland

Tel. : +31 (0)294 740 744

E-mail : info@dekzeilreiniging.nl

Telefonische openingstijden: Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00 uur

BTW nr: NL853543136B01

KvK : 59554495

Bank : ING Bank

IBAN : NL49 INGB 0006150587

 

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Offerte

Tenzij anders overeengekomen houdt een offerte gelding tot een verloop van maximaal vier weken na dagtekening. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding door JongHagen Dekzeilreiniging kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan JongHagen Dekzeilreiniging bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. De consument zal daarbij de kosten die voortvloeien uit reeds uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd zijn.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal JongHagen Dekzeilreiniging dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door JongHagen Dekzeilreiniging tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 10 – Uitgesloten van garantie

1. JongHagen Dekzeilreiniging kan geen garanties geven met betrekking tot het reinigings- en/of waterdichtheidsresultaat van de geleverde zaken. Dit is namelijk mede afhankelijk van het correct toepassen door wederpartij (of diens klant) van de gebruiksvoorschriften en andere factoren welke buiten de invloedsfeer van JongHagen Dekzeilreiniging liggen.

2. JongHagen Dekzeilreiniging is verder niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van:

 1. Schade, veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen/bestanddelen van het artikel, die JongHagen Dekzeilreiniging voor de uitvoering niet heeft onderkend en redelijkerwijze ook niet had behoeven te onderkennen, zoals bijvoorbeeld onvoldoende sterkte van het doek, de naden en bedrukkingen, vroegere onvakkundige behandeling en andere verborgen gebreken.
 2. Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige of onleesbare etikettering, onjuiste materiaalaanduiding alsmede door etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats.
 3. Schade, welke in aanleg aanwezig is in de te behandelen artikelen.
 4. Zeilen, bootkappen etc. die voorzien zijn van leer.
 5. Schimmels, algen, of andere vervuiling die na reiniging weer terugkomen.
 6. Waterdichtheid van oude en/of sterk vervuilde doeksoorten.
 7. Waterdichtheid van (katoenen) tenten en bootkappen.
 8. Losraken van (oude) stiksels
 9. Losraken van zeiltekens, logo`s, telltales, bedrukkingen.
 10. Verkleuring van doek dat door zonlicht is aangetast.
 11. Verkleuring van niet kleurechte doeksoorten.
 12. Vlekken in kunststofdoek (Pinkstaining)
 13. Bruine/verweerde vlekken in vensterfolie

 

Artikel 11 – Overige Garantie en klachten

1. De door JongHagen Dekzeilreiniging te leveren diensten en zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JongHagen Dekzeilreiniging kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JongHagen Dekzeilreiniging, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

5. De wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na levering schriftelijk aan JongHagen Dekzeilreiniging te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht (8) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JongHagen Dekzeilreiniging te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JongHagen Dekzeilreiniging in staat is adequaat te reageren.

7. De wederpartij dient JongHagen Dekzeilreiniging in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

8. Bij een geschil tussen wederpartij en JongHagen Dekzeilreiniging kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk laboratorium. De verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een niet-consumentenkoop ten laste van wederpartij.

9. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat JongHagen Dekzeilreiniging de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan wederpartij vergoed.

10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JongHagen Dekzeilreiniging de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van JongHagen Dekzeilreiniging, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan JongHagen Dekzeilreiniging te retourneren en de eigendom daarover aan JongHagen Dekzeilreiniging te verschaffen, tenzij JongHagen Dekzeilreiniging anders aangeeft.

11. Bij garantiewerkzaamheden is JongHagen Dekzeilreiniging gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de zakelijke wederpartij.

12. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

13. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JongHagen Dekzeilreiniging daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

14. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

15. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover JongHagen Dekzeilreiniging.

16. Retournering van het geleverde kan in geval van een zakelijke wederpartij slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JongHagen Dekzeilreiniging.

17. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een wederpartij die handelt in de hoedanigheid van consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van JongHagen Dekzeilreiniging tegenover JongHagen Dekzeilreiniging kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 12 – Prijs

De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij afhaal. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.

5. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een rente verschuldigd van 4% per maand of een deel van een maand in geval van consumentenkoop, 8% in geval van niet-consumenten per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, meer specifiek de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II voor niet-consumenten en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met JongHagen Dekzeilreiniging is Nederlands recht van toepassing.

2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van JongHagen Dekzeilreiniging, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.